ยังมีฉัน – POTATOTune to Eb
INTRO | G G/B | C | G G/B | C |

 
อาจมีบางค
รั้ง 
 
 
G/B 
ที่เธอกำลังต้องท้
อใจ
 
บางสิ่งกัดกินหั
วใจ 
 
 
G/B 
คล้ายกำลังจะหล
งทาง
 
เหนื่อยมากใช่ไ
หม 
 
 
G/B 
เห็นเธอมีแต่
น้ำตา
 
แต่อยากให้
Am 
เธอ.. 
 
รู้
ว่า 
 
ยังมีฉัน

INSTRU | G G/B | C | ( 2 Times )

 
โปรดมองที่
ฉัน.
G/B 
.. 
 
จับมือฉันไ
ว้ก่อน
 
ไม่มีอะไ
รซับซ้อน 
 
 
G/B 
ขอเธอจงโปรดเชื่
อใจ
 
แค่อยากให้เธอ
พัก 
 
 
G/B 
ทุกเรื่องราวที่วุ่
นวายใจ
 
จะหนักจะ
Am 
หนา.. 
 
เท่าไ
หร่
 
โปรดแบ่งมัน
Am 
มา..ที่
ฉัน..

 
ไม่ว่าพรุ่ง
นี้ 
 
เธอจะพบกับสิ่
งใด
 
จะดีจะร้
ายเธอยังมีฉันเ
สมอ
 
จะสุขจะ
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมไปกั
Bm 
บเธอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอจะเจออะไร 
 
ตร
งนี้ 
 
จะมี..

 
ไม่ว่าพรุ่
งนี้ 
 
จะเลวร้ายขนา
ดไหน
 
จะดีจะร้
าย 
 
จำเอาไว้ว่ายัง
มีฉัน
 
จะสุขจะ
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
Bm 
ฝ่าฟัน
 
และข้าม
Am 
มันไปด้วยกัน
 
ตร
งนี้จะมีฉันอยู่ข้างๆเธอ

INSTRU | C | G | C | G | ( 2 Times )
INSTRU | C | Bm | Am | D |

 
ไม่ว่าพรุ่ง
นี้ 
 
เธอจะพบกับสิ่
งใด
 
จะดีจะร้
าย 
 
เธอยังมีฉันเ
สมอ
 
จะสุขจะ
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมไปกั
Bm 
บเธอ
 
ไม่ว่า
Am 
เธอจะเจออะไร 
 
ตร
งนี้จะมี..

 
ไม่ว่าพรุ่
งนี้ 
 
จะเลวร้ายขนา
ดไหน
 
จะดีจะร้
าย 
 
จำเอาไว้ว่ายัง
มีฉัน
 
จะสุขจะ
ทุกข์ 
 
ฉันก็พร้อมจะ
Bm 
ฝ่าฟัน
 
และข้าม
Am 
มันไปด้วยกัน 
 
ตร
งนี้จะมี..
 
ฉันอยู่ข้างๆเธอ..
 

INSTRU | G G/B | C | G G/B | C |

 
อาจมีบางค
รั้ง 
 
 
G/B 
ที่เธอกำลังต้องท้
อใจ
 
บางสิ่งกัดกินหั
วใจ 
 
 
G/B 
คล้ายกำลังจะหล
งทาง
 
เหนื่อยมากใช่ไ
หม 
 
 
G/B 
เห็นเธอมีแต่
น้ำตา
 
แต่อยากให้
Am 
เธอ.. 
 
รู้
ว่า 
 
ยังมีฉัน.
..