เสียงของการเดินทาง – Warin (วรินทร์)


Capo #3
INTRO | G | G | Cmaj7 | Cmaj7 | ( 2 Times )

ฉัน.. 
 
เดินทางมาแสน
Cmaj7 
ไกลห่าง
 
จากความอ้างว้
าง 
 
เดียวดาย
 
ออกไปรับแ
Cmaj7 
สงตะวัน

 
ที่สาดแ
สงท 
 
ส่อง
Cmaj7 
ทาง 
 
นำฉั
นไป
 
ให้ออกเดิน
Cmaj7 
ทาง.. 
 
ไปให้ไ
กล

 
ลาล
Cmaj7 
าลา.. ลา ลาลา
ลา
 
ลาล
Cmaj7 
าลา.. ลา ลาลา
ลา

ฉัน.. เดินทาง ไปกับ
Cmaj7 
สายลม
 
ที่โบกโ
บย.. พัดปลิว ให้
Cmaj7 
ชีวิตมีชีวา

 
ลาลา
ลา 
 
ลาลา
Cmaj7 
ลา 
 
ลา
 
ลาลา
ลา 
 
ลาลา
Cmaj7 
ลา 
 
ลา

ฟังให้เธอฟัง 
 
ฟัง
Cmaj7 
เสียงรอบๆกาย
 
ให้มัน
ชัด 
 
กว่า
Cmaj7 
เสียงในใจ 
 
ที่ทุ
กๆทน
ลองให้เธอลอง 
 
มองออก
Cmaj7 
ไปให้ไกล
 
เธอจะเ
ห็น ข้างใน ของสิ่
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
 

 
อยู่ตร
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
เธออยู่ตร
งนั้น
 
อยู่กับสิ่งที่เธ
Cmaj7 
อฝัน.. 
 
ที่เธอปร
ารถนา
 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
ค่เธอ

INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | G | G |
INSTRU | Cmaj7 | Cmaj7 | G | G |
INSTRU | Cmaj7 | D | G | G |

 
อยู่ตร
Cmaj7 
งนั้น.. 
 
เธออยู่ตร
งนั้น
 
อยู่กับสิ่งที่เธ
Cmaj7 
อฝัน.. 
 
ที่เธอปร
ารถนา
 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
ค่เธอ

 
หากเธอเห
Cmaj7 
นื่อยล้า 
 
ให้เธอลอ
งหลับตา
 
แล้วจะพ
Cmaj7 
บว่า.
.. 
 
ไม่ได้มีเพียงแ
ค่เธอ

OUTRO | Cmaj7 | D | G | G |
OUTRO | Cmaj7 | D | G | G |