เทียบไม่ติด – RachYO


INTRO | C | G | Am | G |
INTRO | F | Em | Dm | G | G |

 
ไม่มี
ตังค์..
 
เธออยู่กับ
ฉันด้วยความลำบาก
 
แต่ไม่ได้อ
ยากทำเธอเสีย
ไป
 
คิดว่าเ
ธอ.. 
 
มีเราคนเ
ดียว
 
เลยไม่ได้แลเห
ลียว
 
เกี่ยวกับความเสีย
ใจ

 
ไต่เต้าเป็นศิล
ปิน
 
ก็เคยเป็นคนธรรมดามาก่อน
 
 
ริงใจ ดีไป คงไม่มีใครมาห
ลอก
 
เลยโอบกอดเธอด้วยความรั
กไง

 
แต่เรื่องเ
งิน 
 
เข้าใจว่าต้องม
าก่อน
 
มันกลายเป็นเรื่องบั่
นทอน
 
ทะเลาะอยู่ทุกครั้
งไป

 
ถ้าฉันมี
Dm 
ตังค์
 
เท่ามันเธอคงยอ
Em 
มง่าย
 
แต่ถ้าไม่รับ
ฟัง 
 
ฉันเองได้แต่ร้อ
งไห้
 
ฉันแค่จน ไม่ได้เป็นคนไม่ดี
 

 
แต่เธอควรลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
งการ

 
ลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
าร..
 
เทียบไม่ติดเลย…
 

INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G |
INSTRU | C | G | Am | G |
INSTRU | F | Em | Dm | G | G |

 
ไม่ต้องร้
อง 
 
ไม่ต้องห่วงทา
งนี้
 
ไม่มีไรอยู่แ
ล้ว 
 
(ไม่มีไรอยู่แ
ล้ว)
 
ไม่ต้อง
คิด 
 
ไม่ต้องถึงเรื่องรา
วของเรา
 
มันเ
ก่าแล้ว.. 
 
 

 
ถึงอยู่กับ
มันเธอจะเป็นที่สองสา
มสี่ 
 
แต่เพื่อชีวิตของเธ
อดี
 
ยอมเป็นอย่างนี้ยังไงก็
ดีกว่าฉันแน่นอน
 
ไปเถอะคน
ดีถึงอยู่กับฉันก็ตาย
ฟรี
 
ไม่มีอะไรนอกจา
กนี้
 
เดินไปไกล ๆ เธอไม่ต้อ
งมอง

 
ฉันไม่มี
Dm 
ตังค์ 
 
เท่ามันจะทำ
Em 
ไงได้
 
แต่ถ้าเธอรัก
มัน 
 
ให้ฉันเป็นคนร้อ
งไห้
 
ฉันมันจน ฉันมันเป็นคนไม่ดี
 

 
ได้โปรดเธอลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
งการ

 
ลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
าร..

 
ลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
งการ

 
ลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีอะไรหนั
กหนา
 
ฉันเป็นเพียง
Am 
ธุลี
 
จะเอาอะไรไปเทียบกั
บฟ้า
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้อ
งการ

 
ลืมกันไปสัก
ที
 
ฉันไม่ได้ดีกับคนอย่า
งเธอ
 
ไม่ต้องใช้
Am 
วจีโอบอ้อมอารี
 
ตอนเธออยา
กเจอ
 
ทั้งตัวกูไม่มี
ตังค์ 
 
กูมีแต่ใจ
 
อย่า
Em 
หวังว่ามีอะไร
 
แบบผู้
Dm 
ชายที่เธอเองต้องก
าร..
 
เทียบไม่ติด..เลย..