ซับน้ำตา – วงสวัสดี


INTRO | G | C | G | C | G |

 
จะไม่ถามว่าเจ็บแ
ค่ไหน
 
จะไม่ถามว่าเพราะอ
Bm 
ะไร
 
จะไม่ถ
าม 
 
ว่าใครที่ทำร้ายเ
ธอ
 
สิ่งที่เ
ธอเจอมามากม
าย
 
รักของ
Bm 
เธอที่มีความ
Em 
หมาย
 
โดนทำ
Am 
ร้ายมามากเท่าไ
หร่ใครก็ค
งรู้

 
แต่จะถามว่าต้องการไ
หม
 
ใครสักคนที่กอดเธ
Bm 
อไว้
 
และจะถ
ามว่าใจยังไหวหรือเป
ล่า
 
ให้ตัว
Am 
ฉันนั้นได้ดู
แล
 
แผลใ
Bm 
นใจเธอด้วยรั
Em 
กแท้
 
ขอเพีย
Am 
งแค่เธอนั้นเปิด
ใจให้คนค
นนี้

 
แม้ว่าวั
Em 
นนี้
 
เธออาจจะยังไม่
Bm 
พร้อม 
 
ยอมรับใคร
 
หรือวั
Am 
นนี้ 
 
เธออ
าจจะยังหวั่นไ
หว
 
หรือตอ
Em 
นนี้
 
เธออาจจะพร้อมและ
Bm 
ยอมรับใคร
 
คนค
Am 
นนี้ 
 
ขอโอกาสนั้นได้ไ
หม

 
จะรัก
ษา 
 
แผลใ
จที่เคยผ่า
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
คำว่าฉันรักเ
ธอ
 
จะเก็บมัน
ไว้ 
 
ในส่วน
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
ายใจเธอต่
อไป

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am | D | D |

 
แม้ว่าวั
Em 
นนี้
 
เธออาจจะยังไม่
Bm 
พร้อม 
 
ยอมรับใคร
 
หรือวั
Am 
นนี้ 
 
เธออ
าจจะยังหวั่นไ
หว
 
หรือตอ
Em 
นนี้
 
เธออาจจะพร้อมและ
Bm 
ยอมรับใคร
 
คนค
Am 
นนี้ 
 
ขอโอกาสนั้นได้ไ
หม

 
จะรัก
ษา 
 
แผลใ
จที่เคยผ่า
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
คำว่าฉันรักเ
ธอ
 
จะเก็บมัน
ไว้ 
 
ในส่วน
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
าย..

 
จะรัก
ษา 
 
แผลใ
จที่เคยผ่า
นมา
 
ซึมซับน้ำ
Am 
ตา 
 
ด้วย
คำว่าฉันรักเ
ธอ
 
จะเก็บมัน
ไว้ 
 
ในส่วน
ลึก
 
ลงท่าม
Bm 
กลางแก่นเสี้ยวหั
Em 
วใจ
 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
ายใจเธอต่
อไป

 
จะไม่ให้
Am 
ใครมาทำร้
าย..
 
ใจเธอต่
อไป…