มะลางฮัก – โจ้ พงษ์ศักดิ์ ft.อ๊อฟ สงกรานต์


 
สายลมต้
อยเมฆน้อยลอยล่
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
หัวลมพ่ายสาย
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุม
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
ลายกลายเป็นมะลาง
ฮัก
 
ที่เอาคื
นบ่ได้..

INSTRU | E G#m | A | E G#m | A B |

 
ฮักกันมาตั้งโ
ดนยังถิ่มกันลงคออยู่ 
 
หล่าเอ้ย
 
อ้ายบ่คิด
C#m 
เลยว่ามื้อหนึ่ง 
 
เจ้าสิลา
ใจน้อใจ 
 
บอกอ้ายแหน่ว่า
 
อ้าย
F#m 
เคยมีค่าแหน่บ่จักห
น่อย

 
เหลือใจห
ลายเธอถิ่มอ้ายไปกั
G#m/D# 
บเขา
 
ฮักที่เคย
C#m 
เว่า 
 
เจ้าไลลาน้อลื
มฮอย
ใจน้อใจบอก
G#m 
กันว่าให้คอย
 
เมฆ
F#m 
น้อยบัดเป็นผู้ลอยลับ
ลม 
 
บ่สม
คำเว่า

 
สายลมต้
อยเมฆน้อยลอยล่
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
หัวลมพ่ายสาย
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุม
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
ลายกลายเป็นมะลาง
ฮัก
 
ที่เอาคื
นบ่ได้.. 
 
 

 
เหลือใจห
ลายเธอถิ่มอ้ายไปกั
G#m/D# 
บเขา
 
ฮักที่เคย
C#m 
เว่า 
 
เจ้าไลลาน้อลื
มฮอย
ใจน้อใจบอก
G#m 
กันว่าให้คอย
 
เมฆน้
อยบัดเป็นผู้ลอยลับ
ลม 
 
บ่สม
คำเว่า

 
สายลมต้
อยเมฆน้อยลอยล่
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
หัวลมพ่ายสาย
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุม
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
ลายกลายเป็นมะลาง
ฮัก
 
ที่เอาคื
นบ่ได้..

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B |

 
สายลมต้
อยเมฆน้อยลอยล่
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
หัวลมพ่ายสาย
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุม
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
ลายกลายเป็นมะลาง
ฮัก
 
ที่เอาคื
นบ่ได้..

 
สายลมต้
อยเมฆน้อยลอยล่
อง
 
คือใจ
G#m 
น้องผู้ไรลืมฮั
C#m 
กเก่า
หัวลมพ่ายสาย
ลมฮักเฮา
 
บ่อาจสิ
พัดพาเจ้าให้ต่า
G# 
วคืน

คือจังฝูงแฮ่งรุม
ทึ้งฮักเฮา
 
อน
G#m 
าถา 
 
อนาจใจเหลือแ
C#m 
ต่ซาก
 
คือเมฆส
ลายกลายเป็นมะลาง
ฮัก
 
ที่เอาคื
นบ่ได้..