พลัดพราก – วงพาโล PALO


INTRO | G | Em | D | G |

 
ฝืนหั
นกลับหลัง
 
ใจอยากจะเหนี่
Em 
ยวรั้งสักเท่าไร 
 
 
 
ใจก็รู้จำเป็นต้องจ
าก
 
อยากจะ
ยื้อเวลาให้แสนนาน
 
แต่
Em 
ก็รู้เป็นไปได้ยาก 
 
 
 
จำต้องจากต้องลากัน
ไป

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม.. 
 
 

 
ทุกค
รั้ง 
 
ที่เห็น..
 
ภาพถ่ายเ
Em 
ก่า ๆ ที่เราถ่ายคู่กัน  
 
ใจยังหายเมื่อต้องไก
ลห่าง
 
ฝากดูแ
ลตัวเองให้ดี 
 
 
คนทา
Em 
งนี้จะดูอยู่ห่าง ๆ  
 
คิดถึงกันบ้าง เมื่อเธอเดียวด
าย

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม..

INSTRU | G D | Em | C | G D |
INSTRU | G | Em | C | Am | G |

 
รักเท่า
Em 
ไรก็ได้เท่านั้น
 
ถึงเว
ลาต้องเดินจากกัน
 
อีกแสนน
านเนิ่นนานเท่าไร..
 
ที่เราได้พ
บกัน 
 
โอ้โฮ..

 
ไม่ทันเต
รียมหัวใจ
 
ยอม
รับในความพลัด
Em 
พราก
 
ไม่มีเธอแ
ล้ว
 
มันเงียบมันเหงาเหลือเกินรู้ห
ม้าย.
.
 
คนทา
งนี้ยังคงเฝ้ารอ
 
ฝาก
Em 
ฝน 
 
ฝากฟ้าได้หม้าย
 
ฝากไปบ
อกคนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เราเห
มือนเดิม..

 
ฝากไปบอก
คนไกล
 
ไม่ว่าเราจะห่า
Am 
งเท่าไร
 
ขอให้เรานึ
กถึงกัน…