มนต์รักหนุ่มข้างบ้าน – t_047 
อยากเ
ขียนเพลงหนึ่งเ
พลงให้น้องคน
Em 
งาม
 
เห็นน้องวิ่งต
ามนักดน
ตรีใจพี่เ
ศร้า
 
จะเ
Em 
ขียนอย่าง
ไรให้ได้ใจ
Am 
เขา
 
ฉันจะเ
อา.. 
 
ใจเ
ธอมาได้อย่า
งไร 
 
 
D7 

 
อยากเ
ขียนเพลงสักเ
พลงก็ทำไม่เ
Em 
สร็จ
 
เห็น safepla
net 
 
เขาเ
สร็จไปแล้วหลายเ
พลง
 
กอดความเจ็บ
ช้ำ.. 
 
เอา
ไว้ในใจฉันเ
อง
 
หวังมีสักเ
Am 
พลงทำให้เ
ธอมาอยู่ข้างก
าย 
 
 
D7 

 
จีบเ
ธออย่าง
ไรก็คงไม่
Em 
ติด
 
Anatomy Rab
bit 
 
น้อง
ติดรูปบนหั
วเตียง
 
อยากชวนขับ
รถ 
 
ข้างก
ายมีเธอข้างเ
คียง
 
ฉันทำได้เ
Am 
พียง 
 
ร้องไ
ห้ถึงวันอั
งคาร

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน

INSTRU | C D | G | C D | G | D |

 
อยากเ
ขียนเพลงสักเ
พลงให้น้องยิ้ม
Em 
ตาม
 
อย่างแก้มน้องน
าง 
 
ที่เธอ
ฟังอยู่ทุกค่ำ
คืน
 
เธอเป็นภาพ
ฝัน.. 
 
 
ที่ฉันไม่อยาก
ตื่น
 
แต่ไม่อาจ
Am 
ฝืน..รั้งเธอ
ไว้ไม่ให้ห
นีห่าง 
 
 
D7 

 
อยากจ
ะรู้ที่เธอ
ยืนมีฝนตก
Em 
ไหม
 
หากฉันเขียน
ไว้ในเพลง
นี้เธอคงไ
ม่ฟัง
 
ก็เพราะ
ฉัน มัน คน ไม่เด่น ไม่
ดัง
 
แต่ใจก็
Am 
หวัง 
 
จะมีเพลง
ฮิต 
 
ติดช
าร์ต

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน

 
อยาก
มีเพลงฉันเ
องใน 
 
Spot
ify
Em 
ส่งให้เธอผ่าน
Am 
ไลน์ 
 
วันที่
ฉันเป็นศิล
ปิน…