ความลับของดวงจันทร์ – FREEHAND


ทุกสิ่ง 
 
ที่ดูส
Bm 
วยงาม
 
เป็นเพราะร
Em 
ะยะห่าง 
 
ช่วยอำพ
รางไว้
ฉันเองก็กลัวเห
Bm 
มือนกัน
 
ยังคงไ
Em 
หวหวั่นเวลาที่เธ
อใกล้

 
ลัวเหลือเกิน
 
ใกล้กันกว่
F#m 
านี้คงทำลายทุกอย่าง
 
เธออาจคาดห
วังในความงาม
 
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เ
ห็น

 
เพราะฉันคือด
วงจันทร์ 
 
 
 
เธออยู่ตรง
F#m 
นั้น ดีกว่า  
Bm 
 
อย่าเลยอย่าใ
Em 
กล้ฉัน 
 
อย่าเข้
F#m 
ามา
 
ไม่อยา
กให้เธอได้เห็น 
 
สิ่งที่ไ
ม่สวยง
าม

พระจันทร์ 
 
ยังคงเหง
Bm 
าใจ
 
ไม่อยากให้ดาวเ
Em 
คราะห์ดวงใด
 
เข้ามาใก
ล้กว่านี้
 
เพรา
ะรักเธอ 
 
เกินกว่าจะเสี
Bm 
ยไป
 
ไม่อยากให้เสีย
Em 
ใจ 
 
ถ้าได้รู้จั
กฉันกว่านี้

 
ลัวเหลือเกิน
 
ใกล้กันกว่
F#m 
านี้คงทำลายทุกอย่าง
 
เธออาจคาดห
วังในความงาม
 
แต่ตัวฉันมันเลวทรามกว่าที่เ
ห็น

 
เพราะฉันคือด
วงจันทร์ 
 
 
 
เธออยู่ตรง
F#m 
นั้น ดีกว่า  
Bm 
 
อย่าเลยอย่าใ
Em 
กล้ฉัน 
 
อย่าเข้
F#m 
ามา
 
ไม่อยา
กให้เธอได้เห็น 
 
สิ่งที่ไ
ม่สวยงาม

 
ถ้าเธอเ
ห็นความมืดดำในหัว
ใจ
 
ที่ตัว
F#m 
ฉันได้เก็บงำมันเอ
Bm 
าไว้
 
เธอจะ
Em 
รักกันอยู่ไหม 
 
ยังจะ
F#m 
รักกันอยู่ไหม
 
หรือต้องเ
สีย 
 
เธอไ
ป 
 
ตลอดกาล

OUTRO | G | Gm | Dmaj7 |