มีผัวอ้ายกะฮัก – เบิ้ล ปทุมราช


 
สิรอทูนหั
ว..จนกว่
าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า..

INTRO | A B | C#m | A B | E |

 
อ้า
ยนี่แอบฮักเจ้
G#m 
ามาโดนแล้ว
C#m 
 
นาง
 
แอบมอ
งตั้งแต่เอวบา
ง..บ่ทันมี
ผัว
 
สิหลั
บตานอนมื้อใด๋
ยังคึ
G#m 
ดเสียดายทูนหั
C#m 
 
นอนโท
F#m 
ษเจ้าของที่ซั่ว..ปล่อยเจ้าหลุด
มือ

 
ถึง
สิมีผัวแล้
G#m 
ว 
 
อ้ายกะยั
C#m 
งรอ
 
หากมื้อใด๋
เขาดีบ่พ
อ 
 
อ้ายรอ
อยู่เด้อ
 
มื้อใด๋
..เขาถิ่
ม 
 
เขาป๋า
 
อกข้างซ้า
ยยังถ่
G#m 
ารอเธ
C#m 
 
อ้ายยังคึ
F#m 
ดนำเจ้าเสม
อ 
 
ถึงมีผัว
แล้ว

 
สิรอทูนหั
ว..จนกว่
าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
ห้คน
ส่า 
 
วาสนา
แค่หมาคอย
เผ้า
 
ย้อนใจมัน
C#m 
ฮัก 
 
สิยากปานใด๋สิเอ
F#m 
 
ย้อนอ้ายฮักเ
G#m 
จ้า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่
C#m 
ทันมา..

 
อ้า
ยกะได้แค่เว้
G#m 
าสื่อ ๆ ดอ
C#m 
กนาง
 
ฮู้อยู่
ว่าบ่มีทา
ง..เป็นไป
ดอกหนา
 
ผัว
ของเธอคงสิ
หวง
 
คงบ่ย
อมปล่อยมื
G#m 
อออกม
C#m 
 
จั่งใด๋
F#m 
กะให้ฮู้ว่
า..อ้ายยังฮัก
เจ้า

 
สิรอทูนหั
ว..จนกว่
าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
ห้คน
ส่า 
 
วาสนา
แค่หมาคอย
เผ้า
 
ย้อนใจมัน
C#m 
ฮัก 
 
สิยากปานใด๋สิเอ
F#m 
 
ย้อนอ้ายฮักเ
G#m 
จ้า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่
C#m 
ทันมา..

INSTRU | A B | C#m | A B | E |
INSTRU | C#m | F#m | G#m | C#m |

 
สิรอทูนหั
ว..จนกว่
าผัวเธ
C#m 
อสิป๋า
 
ยอมใ
ห้คน
ส่า 
 
วาสนา
แค่หมาคอย
เผ้า
 
ย้อนใจมัน
C#m 
ฮัก 
 
สิยากปานใด๋สิเอ
F#m 
 
ย้อนอ้ายฮักเจ้
G#m 
า..ตั้งแต่ผัวน้องบ่
C#m 
ทันมา..

 
อ้า
ยกะได้แค่เว้
G#m 
าสื่อ ๆ ดอ
C#m 
กนาง
 
ฮู้อยู่
ว่าบ่มีทา
ง..เป็นไป
ดอกหนา
 
ผัว
ของเธอคงสิ
หวง
 
คงบ่ย
อมปล่อยมื
G#m 
อออกม
C#m 
 
จั่งใด๋
F#m 
กะให้ฮู้ว่
า..อ้ายยังฮัก
เจ้า

 
จั่งใด๋
F#m 
กะให้ฮู้ว่
า..อ้ายยังฮัก
เจ้า…