สัญญาณใจสั่งให้รีบมา – ป๊อด ธนรัตน์


Tune to Eb

INTRO | Cadd9 | Am | F | G |
INTRO | C | Am | G | F G | C |

 
ต้องขอบ
คุณระยะทาง 
 
ที่
Am 
ทำให้เราห่า
งกัน
ทำให้รู้จัก
คำว่าคิด
ถึงแท
Am 
บตาย
 
ไม่
Dm 
ไกลไม่รู้นะเ
ออ 
 
ว่าเ
ธอเหมือนดังลมหา
Am 
ยใจ
 
ยิ่งไ
กลเท่าไร 
 
ก็
Em 
ยิ่งหายใจ 
 
ช่างยา
Am 
กเย็น

 
*  
Dm 
คนดีจะ
รู้ไหมหนอ 
 
ว่า
Em 
มีคนรอเหมือนใ
กล้จะตาย
 
Am 
ห้รีบกลับมา 
 
มา
ดูแลใจ 
 
มา
ทำให้หายคิด
ถึง
 
กลับ
มา 
 
ที่
Am 
รักรีบ รีบ กลั
Dm 
บมาได้รึเ
ปล่า
 
อยาก
ตื่นขึ้นมาตอ
Am 
นเช้า 
 
แล้วโบกมือ
ลากับเ
หงาที่เค
Am 
ยมี
 
แค่
Dm 
โทรฟังเสียงยัง
น้อยไป 
 
สัญญ
าณหัวใจมัน
Am 
ไม่ค่อยดี
 
ถ้
าได้หอมแก้มสัก
ทีอย่างนี้ก็ชื่
นใจ

INSTRU | Dm | Em | Dm G | C |

 
อยู่ส่วน
ใดในมุมเมือง 
 
สั
Am 
ญญาณไม่ค่อยเส
ถียร
 
วามคิดถึงก็เ
จียน 
 
จะเข้า
ขั้นว่าขา
Am 
ดใจ
 
Dm 
มายเลขที่ท่านเ
รียก 
 
ขณะ
นี้ติดต่อไ
Am 
ม่ได้
 
รีบ
มาไว ไว มาต
ามสัญญาณของใ
Am 
จเรา

( * )
 
ถ้
าได้หอมแก้มสั
กทีอย่างนี้ก็ชื่
นใจ

OUTRO | F | Em Am | Dm G | C |