อ้ายโสด – โทนี่ แปดแสนซาวด์ Feat. แร็พอีสาน


 
มีแ
ฟนแล้วบ่น้อ 
 
อ้าย
ขอถามแน
 
บ่อ
ยากมีคนดูแลจั๊กคนแห
น่บ่

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | F#m | F#m | E | E |
INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | Bm | E | E |

 
พี่กะยังโ
สดๆๆ 
 
อยากหาเ
มียมาซ่อยแม่
 
นับเ
งินเป็นเถ้าแก่ 
 
มื่อละล้
านๆๆ
 
ที่
นาล่ะมีเป็นแสนไฮ่อั่นว่ารถไ
ถมีร้อยกว่าคัน
 
โตอ้
ายเป็นคนขยันซื้อรถซื้อบ้
านซื้อคอนโด

 
แต่พี่ยังโ
สดๆๆ 
 
อนา
คตต้องใหญ่โต
 
มูล
พ่อล่ะบ่ค่อยอยากโชว์มีร้อยกว่าล้
านๆๆ
 
แต่ก็
F#m 
ยังถ่าๆๆ 
 
มือนี่ละห
นาได้ฮู้กัน
 
ต้องก
ารจะปฎิสัมพันธ์ 
 
รักกันดู
มั้ยมาลองดู

 
น้องห
ล่าคนงาม 
 
จั๊กแมนผู้ไ
คกว่าหมู่
 
ตอน
นี้ถ้ายังบ่มีคู่ให้อ้ายไปซ่
อยดำนาไหม
 
ซ่างมาง
ามโพดโพซ่างมาโ
ก้ถืกใจ
 
ต้องก
ารเจ้าไปขี้ใส่ไฮ่ใส่นาให้แ
นพอได้บ่ 
 
ได้
บ่

 
มีแ
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
ขอถามแหน่
 
บ่อ
ยากมีคนดูแล 
 
จั๊กค
นแนบ่
 
โตอ้
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
มาเป็นแฟนอ้
าย.. 
 
 

 
มีแ
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
ขอถามแหน่
 
บ่อ
ยากมีคนดูแล 
 
จั๊กค
นแนบ่
 
โตอ้
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
มาเป็นแฟนอ้
าย.. 
 
 

 
อยาก
มีคนมานอนสบตา
 
อยากให้เธอ
มาร่วมทางฝัน
 
สัญ
ญาจะมีเธอกับฉัน
 
ถ้าเป็นอย่างนั้น
ก็คงจะดี
 
สี่ห้
องละหัวใจอ้ายนี้
 
อยากให้คน
ดีมาจับจอง
 
ฝากข่
าวละฮอดพ่อแม่น้อง
 
ค่าดองของเ
จ้า 
 
สิเอาทอใ
ด๋.. 
 
 

 
ถ้าได้เ
ป็นแฟนเจ้าสิเอาเช้าเอาแลง
 
สิเอาใ
จแก้มแดงให้มดแดงอิจฉา
 
สิซื้อ
ยาทำใจให้น้องกินยามเหมื่อย
 
ว่าแต่เ
จ้าขอมาสิจัดหาให้เหมิด
 
ผู้ห
ญิงละมีมากนักหนา 
 
ผู้ห
ญิงละมีมากนักหนา
 
อ้ายบ่หัว
ซาสิฮักเจ้าผู้เดียว
 
อ้ายบ่หัวซาสิฮั
กเจ้า.. 
 
ผู้เ
ดียว..

INSTRU | A | A | F#m | F#m | ( 2 Times )
INSTRU | Bm | E | A | E |

 
พี่กะยังโ
สดๆๆ 
 
อยากหาเ
มียมาซ่อยแม่
 
นับเ
งินเป็นเถ้าแก่ 
 
มื่อละล้
านๆๆ
 
ที่
นาล่ะมีเป็นแสนไฮ่อั่นว่ารถไ
ถมีร้อยกว่าคัน
 
โตอ้
ายเป็นคนขยันซื้อรถซื้อบ้
านซื้อคอนโด

 
น้องห
ล่าคนงาม 
 
จั๊กแมนผู้ไ
คกว่าหมู่
 
ตอน
นี้ถ้ายังบ่มีคู่ให้อ้ายไปซ่
อยดำนาไหม
 
ซ่างมาง
ามโพดโพซ่างมาโ
ก้ถืกใจ
 
ต้องก
ารเจ้าไปขี้ใส่ไฮ่ใส่นาให้แ
นพอได้บ่.. 
 
ได้
บ่

 
มีแ
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
ขอถามแหน่
 
บ่อ
ยากมีคนดูแลจั๊กค
นแนบ่
 
โตอ้
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
มาเป็นแฟนอ้
าย.. 
 
 

 
มีแ
ฟนแล้วล่ะบ่ 
 
อ้าย
ขอถามแหน่
 
บ่อ
ยากมีคนดูแลจั๊กค
นแนบ่
 
โตอ้
ายล่ะกะบ่มีไผ 
 
อยากได้ลูกใ
ภ้มาให้อีพ่อ
 
พอได้บ่
ๆๆ พอสิได้บ่ๆๆ  
มาเป็นแฟนอ้
าย.. 
 
 

 
ถ้าไ
ด้เป็นแฟนเจ้าสิเอาเช้าเอาแลง
 
สิเอาใจแก้มแดงให้มดแดงอิจฉา
 
 
สิซื้อ
F#m 
ยาทำใจให้น้องกินยามเหมื่อย
 
ว่าแต่เจ้าขอมาสิจัดหาให้เหมิด
 
 
ผู้
Bm 
หญิงละมีมากนักหนา 
 
ผู้หญิง
ละมีมากนักหนา
 
อ้ายบ่หัว
ซาสิฮักเจ้าผู้เดียว
 
อ้ายบ่หัวซาสิ
ฮักเจ้า 
 
ผู้เ
ดียว…