หมู่เขายังเดาออก – เจมส์ จตุรงค์


INTRO | Em | Em | Em | Em |
INTRO | Em | Em | Am D | Em |

 
เฮ็ดนำกะ
Em 
ด้อ 
 
บ่
ฮู้ซั่นบ้อว่
ามัก
 
ตำแหน่งอ้
Am 
ายฮัก 
 
บ่
ขอน้องก็ยั
Bm 
ดให้
 
ขาดไม้กันห
มา 
 
จั่งเอิ้
Em 
นหาอ้ายมาย่างใ
กล้
 
ยามพ้อคนใ
Am 
หม่ 
 
กะผลักไสอ้
ายไปห่า
Em 
งๆ

 
อีหยังก
Em 
ะได้ 
 
เป็น
ผู้รับใช้มาน
าน
 
ซ้ายหันขว
Am 
าหัน 
 
ทำต
ามน้องได้ 
 
ทุ
Bm 
กอย่าง
 
กี่ฮ้อนกี่ห
นาว 
 
ที่สอ
Em 
งเฮาเป็นเงาเคีย
งข้าง
 
อ้ายเฮ็ดนำทุก
Am 
อย่าง 
 
บ่ต่
างในใจแน่
Em 
บ่

 
ยามเห็นค
Am 
นหล่อ 
 
ใช้อ้
ายไปขอเบอร์
Em 
เขา
 
นัดกันกิ
Am 
นข้าว 
 
ยังให้อ้
าย 
 
ไปเฝ้าไป
Bm 
รอ
 
บ่ฮู้จัก
ใจ 
 
หรือเจ้
Em 
าตั้งเฮ็ดใส่เล่า
Am 
หนอ
 
หมู่เขา
Bm 
ยัง 
 
เดาออกฮู้
บ่ 
 
ว่าอ้ายคึ
ดนำเจ้าจั่ง
Bm 
ได๋

 
เฮ็ดนำปา
Em 
นนี้ 
 
บ่
ฮู้ซั่นตี้ว่า
มัก
 
หากแม่น
Am 
ฮู้คัก 
 
ว่าเ
จ้ามีแล้ว 
 
คนใ
Bm 
นใจ
 
บอกอ้ายโล
ดสาว 
 
สิ
Em 
ได้คึดหาทางใ
Am 
หม่
 
บ่อยากให้หมู่เว้า
ใส่ 
 
เป็นอ้ายฮัก
สะมักน้ำต
Em 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Am D | Em |

 
ยามเห็นค
Am 
นหล่อ 
 
ใช้อ้
ายไปขอเบอร์
Em 
เขา
 
นัดกันกิ
Am 
นข้าว 
 
ยังให้อ้
าย 
 
ไปเฝ้าไป
Bm 
รอ
 
บ่ฮู้จัก
ใจ 
 
หรือเจ้
Em 
าตั้งเฮ็ดใส่เล่า
Am 
หนอ
 
หมู่เขา
Bm 
ยัง 
 
เดาออกฮู้
บ่ 
 
ว่าอ้ายคึ
ดนำเจ้าจั่ง
Bm 
ได๋

 
เฮ็ดนำปา
Em 
นนี้ 
 
บ่
ฮู้ซั่นตี้ว่า
มัก
 
หากแม่น
Am 
ฮู้คัก 
 
ว่าเ
จ้ามีแล้ว 
 
คนใ
Bm 
นใจ
 
บอกอ้ายโล
ดสาว 
 
สิ
Em 
ได้คึดหาทางใ
Am 
หม่
 
บ่อยากให้หมู่เว้า
ใส่ 
 
เป็นอ้ายฮัก
สะมักน้ำต
Em 

OUTRO | Em | Em | Am D | Em |