กระจกวิเศษ – ตุ๊กกี้ สุดารัตน์


INTRO | Em | D | C D | G | D |

 
กระจ
Em 
กเงาที่เฮาส่อง 
 
แฮงม
องกะแฮงเศร้า
 
มอ
งเห็นสายตาเห
งาๆ 
 
สะท้อ
นใจ
 
เฮ็
Am 
ดมาส่ำนี่บ้อเฮา 
 
ผู้
Bm 
บ่าวคือบ่เอิ้นใส่
 
ย้อนว่า
Em 
เฮาเกิดมาผู้ฮ่าย 
 
ผู้ซายแซ
วหนี

 
สิมี
Em 
หยังให้เขามามัก 
 
สิมีอิห
ยังให้เขาสนใจ
 
สิโตนช
าติเจ้าของอยู่
ได๋ 
 
บ่สวยคือ.
..เพิ่น
 
แค่อยา
Am 
กขอโอกาสให้ใจ 
 
อยากมี
Bm 
ใครมาร่วมทางเ
ดิน
 
อยู่คนเ
Am 
ดียวมันเหงาเหลื
อเกิน 
 
เด้อคนฮักจ
ริง

 
Am 
ด้บ่…อยากวอ
Bm 
นขอให้กระจกเ
งา
 
ช่วยเ
สกให้งามคือเขา 
 
สิไ
ด้บ่

 
มีบ่
น้อผู้ซายฮัก
Em 
จริง 
 
เบิ่งผู้ห
ญิงเบิ่งที่หัวใ
 
บ่มองน้
องแค่เพียงรูป
Em 
กาย 
 
สิมีไ
ผแถวนี่มี
บ่
 
หน้าบ่ส
วยคือจั่งด
Em 
ารา 
 
กะย้อน
ว่าเฮาเลือกเกิดบ่ไ
ด้
 
หากมี
คนที่มอบหั
Em 
วใจ 
 
ให้คนผู้ฮ่
าย.
..
 
สัญญากับอ้ายน้องสิฮั
กเดียว

 
กระจก
Em 
เงาที่เฮาส่อง 
 
แฮงม
องแห่งเศร้าใจ
 
ถ้าขอ
พรกระจกแล้
วได้ 
 
คง.
..สิดี
 
แต่เรื่อง
Am 
จริงบ่ใช่นิยาย 
 
สิเสก
Bm 
ให้กะได้ทั
นที
 
กระจกวิ
Em 
เศษ 
 
นั้นมันบ่
มีในชีวิตจ
ริง…

INSTRU | G | G D | C G | Am D |
INSTRU | Am D | C Em | G |
INSTRU | Am D | Bm Em |

 
มีบ่
น้อผู้ซายฮัก
Em 
จริง 
 
เบิ่งผู้ห
ญิงเบิ่งที่หัวใ
 
บ่มองน้
องแค่เพียงรูป
Em 
กาย 
 
สิมีไ
ผแถวนี่มี
บ่
 
หน้าบ่ส
วยคือจั่งด
Em 
ารา 
 
กะย้อน
ว่าเฮาเลือกเกิดบ่ไ
ด้
 
หากมี
คนที่มอบหั
Em 
วใจ 
 
ให้คนผู้ฮ่
าย.
..
 
สัญญากับอ้ายน้องสิฮั
กเดียว

 
กระจก
Em 
เงาที่เฮาส่อง 
 
แฮงม
องแห่งเศร้าใจ
 
ถ้าขอ
พรกระจกแล้
วได้ 
 
คง.
..สิดี
 
แต่เรื่อง
Am 
จริงบ่ใช่นิยาย 
 
สิเสก
Bm 
ให้กะได้ทั
นที
 
กระจกวิ
Em 
เศษ 
 
นั้นมันบ่
มีในชีวิตจ
ริง…

 
ถึงน้องขี้ร้
าย.
.. 
 
แต่ว่าหัวใจของน้องฮั
กเดียว 
 
 
Am