ชีวิตเป็นของเธอ – ปาน ธนพร (Ost.มณีนาคา)


INTRO | C G | F C G/B | Am Em | F |

 
ดั่ง
ฟ้า…ขีด
ไว้ 
 
ให้เ
ราได้มาพบ
กัน 
 
 
G/B 
 
แต่
Am 
เธอ…กับ
Em 
ฉัน 
 
ต้องผ่
านอะไรมากม
าย
 
ขวากห
นาม 
 
กีดข
วาง 
 
ไม่มีห
วังได้อยู่ข้างก
าย 
 
 
G/B 
Am 
สิ่งเดียวที่ยึด
Em 
ไว้.. 
 
นั่น
คือ
 
คือความ
Dm 
รักที่ทำให้ฉันยังคงหา
ยใจ

 
เธอคือคนเ
ดียวในใจ 
 
 
จะไม่ยอมไกล
Am 
ห่าง.. 
 
 
 
ต่อให้เ
Dm 
สียทุกอย่างก็ไ
ม่มีทางเสีย
Em 
ดาย 
 
 
Am 
 
ถ้าจะเอา
Dm 
ลมหายใจที่เห
ลือ 
 
เพื่อเ
Em 
ธอฉันก็เต็
Am 
มใจ
 
เมื่อ
Dm 
ชีวิตฉันถึงอย่าง
ไรก็เป็นของเ
ธอ 
 
 
C7 

 
แผ่น
พื้น…แผ่น
น้ำ 
 
ถูกค
วามเป็นจริงกั้น
อยู่ 
 
 
G/B 
 
และ
Am 
เรา… 
 
 
Em 
ก็รู้ 
 
ว่าต่
างกันไกลเท่า
ไร
 
หมดแ
รง 
 
อ่อน
ล้า 
 
กับปัญ
หาที่อยู่รอบก
าย 
 
 
G/B 
Am 
สิ่งเดียวที่ยึ
Em 
ดไว้… 
 
นั่น
คือ
 
คือความ
Dm 
รักที่ทำให้สองเราไม่ท้อ
ใจ

 
เธอคือคนเ
ดียวในใจ 
 
 
จะไม่ยอมไกล
Am 
ห่าง.. 
 
 
 
ต่อให้เ
Dm 
สียทุกอย่างก็ไ
ม่มีทางเสีย
Em 
ดาย 
 
 
Am 
 
ถ้าจะเอา
Dm 
ลมหายใจที่เห
ลือ 
 
เพื่อเ
Em 
ธอฉันก็เต็
Am 
มใจ
 
เมื่อ
Dm 
ชีวิตฉันถึงอย่าง
ไรก็เป็นของเ
ธอ 
 
 
C7 

 
อย่าปล่อยมือ
ฉันได้ไหม 
 
ไม่
ว่าวันไหน
 
ธอคือความห
Am 
มายที่ใจผู
กพัน 
 
 
D/F# 
 
เป็นดวง
Dm 
แก้วที่ส่องหน
Em 
ทางให้ฉัน
ให้เราเดินข้าง
กันจนวันสุดท้
าย 
 
 
G# 

 
เธอคือคนเ
C# 
ดียวในใจ 
 
 
G# 
จะไม่ยอมไกล
A#m 
ห่าง
G# 
ต่อให้เ
D#m 
สียทุกอย่างก็ไ
G# 
ม่มีทางเสีย
Fm 
ดาย 
 
 
A#m 
 
ถ้าจะเอา
D#m 
ลมหายใจที่เห
G# 
ลือ 
 
เพื่อเ
Fm 
ธอฉันก็เต็
A#m 
มใจ
 
เมื่อ
D#m 
ชีวิตฉันถึงอย่าง
G# 
ไรก็เป็นของเ
C# 
ธอ

 
จะไม่
F# 
มีอะไร.. 
 
 
G# 
ทำให้เราจา
C# 
กกัน…