วันแช่ง (แห่งชาติ) – เพชร สหรัตน์


Capo #1
INTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INTRO | F | Am | Bb | C | ( 2 Times )

วันนี้ฉันรู้ว่
Am 
าเธอไม่รัก 
 
 
Bb 
ฉันยังทำใ
จไม่
ได้
 
Dm 
ธอเคยหลอกให้ฉั
Am 
นทุ่มเทใจ
 
แต่สุ
Bb 
ดท้ายได้อะ
ไรใจ
พัง
 
เธ
Dm 
อเกิดโรงบาลอะไรทำไมเธอใ
Am 
จร้ายจัง
 
ถึงกล้า
Bb 
ฝังใ
จคนทั้ง
คน

วันนี้เธอมีใคร 
 
เธอจ
Am 
ะทิ้งฉัน
Bb 
ฉันยังทำใ
จไม่ไ
ด้
 
Dm 
ะตามหลอกหลอนเธอทุกชา
Am 
ติไป
 
ไม่ให้ใ
Bb 
ครให้เ
ธอได้สมห
วัง
 
Dm 
ะเป็นขวากหนามทิ่มแทงใ
Am 
ห้รักเธอพัง
 
ก็แ
Bb 
ค้นฝัง
หุ่นทุกชาติไ

 
* จะเข้าไป
Bb 
พังพิธีสู่
ขอ
 
จะเผาเรือ
Am 
นหอที่เธอสร้า
Dm 
งไว้
 
จะแช่งให้
Bb 
ไฟให้น้ำหยุดไ
หล
 
ในงานแต่งเ
ธอ
 
จะเล่นคุณ
Bb 
ไสยเสกของให้รั
กพัง
 
ร้องดั
Am 
งๆ 
 
ว่าฉันเคยเสี
Dm 
ยตัวให้เธอ
 
จะทำ
Bb 
ลายทุกอย่างของ
Am 
ชีวิตเขาและเธอ
 
ไม่ให้เ
Bb 
จอความสุข 
 
ให้มีแต่
ทุกข์
 
เหมือนฉันที่เคยโดนเธอ
ทิ้งไป

 
ทําไมเธอต้
Bb 
องมาหลอกกันล่ะ
 
ถ้าเธอไม่
Am 
รักก็ควรจะบอก
 
ละเสือกมาห
Bb 
ลอก
 
แล้วเธอก็หลบคบกั
Am 
บเขาคนนั้น
 
มาล้อเ
Bb 
ล่นกับความรู้สึก
 
จะต้องแช่งใ
Am 
ห้หนักให้รักพัง
 
ให้เ
Gm 
จอแต่ทุกขัง ทุกขัง ทุกขัง ทุกค
รั้ง..
 
ทุกชาติไ
ป…

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C | F |
INSTRU | Gm C | F |

( *, * )

INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb Am | Gm C |
INSTRU | Gm C | F |